English Čeština

Power View

Power View: Prozkoumejte, vizualizujte a prezentujte svá data

powerview

Power View je nástroj pro interaktivní procházení, vizualizaci a prezentaci dat, který rozšiřuje možnosti vytváření interaktivních ad-hoc sestav. Teď je dostupný v Microsoft Excelu 2013. Je to taky funkce Microsoft SharePoint Serveru 2010 a 2013 v rámci doplňku SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services pro Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Nástroj Power View umožňuje práci s daty:

  • Ve stejném sešitu aplikace Excel jako list nástroje Power View.
  • V datových modelech v sešitech aplikace Excel publikovaných v Galerii PowerPivot.
  • V tabulkových modelech nasazených na instance služby SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS).

Dvě verze Power View

Sestavy nástroje Power View v SharePointu jsou soubory RDLX. V Excelu jsou listy Power View součástí sešitu Excelu XLSX. Soubor RDLX nástroje Power View nemůžete otevřít v Excelu a soubor XLSX Excelu s listy Power View nemůžete otevřít v Power View v SharePointu. Taky není možné kopírovat grafy nebo jiné vizualizace ze souboru RDLX do sešitu Excelu.

Můžete ale ukládat soubory XLSX Excelu s listy nástroje Power View na SharePoint, buď místně, nebo ve službách Office 365. Tyto soubory pak můžete v SharePointu otevírat.

Obě verze nástroje Power View vyžadují instalaci programu Silverlight v počítači. Více informací o Power View v Excelu 2013 naleznete zde.

Řešení připravené na prezentaci

Sestavu nástroje Power View je vždy možné prezentovat – data můžete procházet a kdykoli je prezentovat, protože pracujete se skutečnými daty. Vzhled sestavy není třeba kontrolovat pomocí náhledu.

Nástroj Power View ve službě SharePoint poskytuje režimy čtení a prezentace na celé obrazovce, během kterých je skryt pás karet a další nástroje pro návrh za účelem poskytnutí více prostoru pro vizualizace. Sestava zůstává plně interaktivní a funkce filtrování a zvýraznění jsou dostupné.

Zdroje dat pro Power View

V aplikaci Excel 2013 můžete použít data přímo v aplikaci Excel jako základ pro nástroj Power View v aplikaci Excel a službě SharePoint. Když přidáváte tabulky a vytváříte mezi nimi relace, aplikace Excel vytváří datový model na pozadí. Datový model je kolekce tabulek a jejich relací, které odpovídají skutečným relacím mezi obchodními funkcemi a procesy – například jakou mají produkty relaci vzhledem k zásobám a prodeji. Na základě informací o úpravách a zdokonalení stejného datového modelu v doplňku PowerPivot v aplikaci Excel můžete vytvořit sofistikovanější datový model pro sestavy nástroje Power View.

Sestavy nástroje Power View můžete vytvořit také na základě tabulkového modelu spuštěného na serveru služby SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS).

Tabulkový a datový model slouží jako přemostění mezi složitostí zdrojů dat back-end a uživatelskou perspektivou dat. Sémantická vrstva modelu znamená, že všechny části nástroje Power View pracují společně.

Vytváření grafů a jiných vizualizací

Pomocí nástroje Power View můžete rychle vytvořit celou řadu vizualizací, od tabulek a matic až po výsečové, pruhové a bublinové grafy a sady více grafů. Kdykoli budete chtít vytvořit vizualizaci, začněte tabulkou, kterou poté můžete snadno převádět na jiné vizualizace, dokud nevyberete tu, která nejlépe znázorňuje vaše data. Tabulku vytvoříte kliknutím na tabulku nebo pole v seznamu polí nebo přetažením pole ze seznamu polí do zobrazení. Nástroj Power View vykreslí tabulku v zobrazení, zobrazí skutečná data a automaticky přidá záhlaví sloupců.

Tabulku převedete na jiné vizualizace kliknutím na typ vizualizace na kartě Návrh. Nástroj Power View poskytne pouze grafy a vizualizace, které nejlépe ilustrují data v dané tabulce. Pokud například nástroj Power View nezjistí žádné agregované číselné hodnoty, nebudou povoleny žádné grafy.

Filtrování a zvýraznění dat

Nástroj Power View poskytuje několik způsobů filtrování dat. Nástroj Power View používá metadata podkladového datového modelu k pochopení relací mezi různými tabulkami a poli v sešitu nebo sestavě. Na základě těchto relací můžete použít jednu vizualizaci k filtrování a zvýraznění všech vizualizací v sešitu nebo zobrazení. Můžete také zobrazit oblast filtrů a definovat filtry, které se použijí pro jednotlivé vizualizace nebo pro všechny vizualizace v sešitu nebo zobrazení. V nástroji Power View ve službě SharePoint můžete podokno filtru ponechat viditelné nebo ho skrýt před přepnutím do režimu čtení nebo zobrazení na celé obrazovce.

Průřezy

Průřezy v aplikaci Excel umožňují porovnat a vyhodnotit data z různých perspektiv. Průřezy v nástroji Power View jsou podobné. Pokud máte v zobrazení více průřezů a vyberete položku v jednom z nich, tento výběr provede filtrování ostatních průřezů v zobrazení.

Řazení

Tabulky a matice, pruhové a sloupcové grafy a sady malých násobků můžete v nástroji Power View řadit. V tabulkách a maticích lze řadit sloupce, v grafech kategorie a číselné hodnoty a v sadách násobných grafů vícenásobná pole a číselné hodnoty. V každém případě můžete provádět řazení vzestupně či sestupně podle atributů, například Název produktu, nebo číselných hodnot, například Celkový prodej.

Sestavy s více pohledy v Power View na SharePointu

Jedna sestava nástroje Power View ve službě SharePoint může obsahovat více zobrazení. Všechna zobrazení v sestavě nástroje Power View ve službě SharePoint jsou založena na stejném tabulkovém modelu. Každé zobrazení má své vlastní vizualizace a filtry v každém zobrazení jsou určeny pouze pro dané zobrazení.

Výkon

Aby byl zaručen nejlepší výkon, nástroj Power View načte pouze data, která v daném okamžiku potřebuje k vizualizaci dat. I když je tabulka v sešitu nebo zobrazení založena na podkladovém datovém modelu, který obsahuje miliony řádků, nástroj Power View načte pouze data řádků, které jsou v daný okamžik viditelné v tabulce. Přetáhnete-li posuvník do dolní části tabulky, můžete si všimnout, jak vyskakuje zpět nahoru – to znamená, že nástroj Power View načítá další řádky a vy se můžete posunout níže.

Sdílení sestav Power View

a) Sdílení Power View v Excelu

Sešity aplikace Excel můžete pomocí služeb Excel Services ve službě SharePoint nebo webových aplikací aplikace Excel ukládat na web služby SharePoint 2013 – ať již místně, nebo v cloudu. Ostatní uživatelé budou moci listy nástroje Power View v rámci uložených sešitů zobrazit a interagovat s nimi.

Jednotlivé sešity aplikace Excel můžete skrýt – takto lze skrýt všechny ostatní listy v sešitu a nechat viditelné pouze listy nástroje Power View.

b) Sdílení Power View v sestavách SharePointu

Když v SharePointu vytvoříte sestavy nástroje Power View, uložíte je na SharePoint Server 2010 nebo 2013, kde s nimi můžou pracovat jiní uživatelé. Ti je můžou taky upravovat a v závislosti na oprávněních na serveru můžou ukládat své změny. Podívejte se na víc informací o vytváření, ukládání a tisku sestav nástroje Power View.

Interaktivní verzi sestavy nástroje Power View ve službě SharePoint můžete také exportovat do aplikace PowerPoint. Každé zobrazení v nástroji Power View se stane jednotlivým snímkem prezentace aplikace PowerPoint. Práce se sestavami nástroje Power View exportovanými do aplikace PowerPoint je podobná jako práce se zobrazeními nástroje Power View v režimu čtení nebo zobrazení na celé obrazovce: Můžete pracovat s vizualizacemi a filtry, které autor sestavy ke každému zobrazení přidal, ale sami nemůžete vizualizace ani filtry vytvořit.

Porovnání Power View, Tvůrce sestav a Návrháře sestav

Nástroj Power View nenahrazuje existující produkty vytváření sestav služby Reporting Services.

Návrhář sestav je důmyslné vývojové prostředí, které vývojáři a profesionálové v oblasti IT používají k vytváření sestav vložených do jejich aplikací. Pomocí Návrháře sestav mohou vytvářet provozní sestavy, sdílené zdroje dat, sdílené datové sady a ovládací prvky prohlížeče sestav.

Pomocí Tvůrce sestav mohou profesionálové v oblasti IT a zkušení uživatelé vytvářet výkonné provozní sestavy, opakovatelně použitelné části sestav a sdílené datové sady.

Tvůrce sestav a Návrhář sestav vytvářejí sestavy RDL, nástroj Power View vytváří sestavy RDLX. Nástroj Power View nemůže otevřít sestavy RDL a naopak.

POZNÁMKA: Sestavy RDL je možné spouštět na serverech sestav v nativním režimu služby Reporting Services nebo v integrovaném režimu SharePointu. Sestavy Power View RDLX je možné spouštět jenom na serverech sestav v integrovaném režimu SharePointu.

Produkty Tvůrce sestav a Návrhář sestav jsou dodávány jako součást služby SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services společně s nástrojem Power View.

Nastavení vlastností pro vytváření sestav Power View pomocí PowerPivotu

Je celá řada vlastností, které se dají nastavit v PowerPivotu s cílem zdokonalit vytváření sestav v Power View.

  • Výběr výchozích agregací
  • Nastavení výchozího názvu, obrázku a identifikátoru pro každou tabulku v modelu
  • Určení způsobu zpracování duplicitních hodnot v sestavách Power View
  • Skrytí tabulek, polí a měření před uživatelem Power View
  • Nastavení výchozích polí pro tabulku tak, aby se všechna po kliknutí na tabulku v Power View současně přidala do sestavy

Více informací naleznete na následujicích webových stránkách.