English Čeština

Monitoring provozu Business Intelligence

Monitoring provozu Business Intelligence

S rozvojem BI řešení a jeho osvojováním pracovníky organizace jsou IT ředitelé nebo sponzoři BI projektů z řad vrcholového managementu často konfrontováni s otázkou na návratnost investice do BI řešení. Významnou vstupní informací pro zodpovězení takových otázek jsou aktuální a historické statistiky využívání BI řešení a jeho částí jednotlivými pracovníky nebo odděleními v organizaci.

AMBICA Traffic Monitor (ATM)

shutterstock_97695965AMBICA Traffic Monitor poskytuje komplexní informaci o využívání BI řešení prostřednictvím monitorování přístupů uživatelů k datům v datovém skladu jednotlivými klientskými nástroji a aplikacemi.

Získáte přehled o využívání dat z jednotlivých multi- dimenzionálních kostek konkrétními uživateli v zadaném časovém období. K dispozici budete mít informaci o počtu operací zadaných uživateli i o jejich trvání, a to vše v detailu až na hodinu. Můžete tak pracovat se statistikami a trendy využívání BI řešení a jeho částí v průběhu dne, týdne, měsíce i roku. Zároveň můžete provádět vnitrofiremní „benchmarking“ a porovnávat využívání BI řešení jednotlivými uživateli nebo jejich skupinami nebo měřit zatížení jednotlivých kostek dotazy uživatelů.

Technické řešení

Monitorování přístupů uživatelů k datům v datovém skladu je prováděno pomocí služby analytického serveru, která zapisuje informace o přístupech uživatelů k datům do služebních tabulek SQL Serveru. Tato služba však není standardně zapnuta. Informace o přístupech uživatelů k BI datům jsou tedy k dispozici až od okamžiku spuštění příslušné služby.

Nad služebními tabulkami SQL Serveru je vytvořena a průběžně aktualizována analytická kostka s ukazateli Počet přístupů, Počet uživatelů, Doba operace, Průměrný počet uživatelů, Průměrný počet přístupů a Průměrná doba operace ve struktuře dle dimenzí Čas (den, týden, měsíc, rok), Hodina, Uživatel (organizační jednotka/skupina uživatelů), Kostka (measure group), Typ agregace (za období/od počátku roku) a Porovnání v čase (s minulým rokem/obdobím).

Doplňkovým zdrojem dat může být i organizační struktura podniku (příslušnost uživatelů k organizačním jednotkám) definovaná v souboru MS Office Excel předem určené struktury. Řešení lze případně doplnit o další (vypočtené) ukazatele.

Pak už stačí ke kostce připojit předpřipravené reporty a začít s výstupy pracovat.

Reporty a analýzy

Předpřipravené reporty, vytvořené na základě obvyklých zákaznických požadavků, jsou  k dispozici okamžitě po implementaci. Reporty jsou vytvořeny v prostředí MS Office Excel 2010, ale je možné je modifikovat i pro verzi MS Office Excel 2007. Základem je práce s kontingenčními tabulkami a grafy.

K dispozici jsou tři skupiny reportů – detailní měsíční statistiky, průběhy (trendy) v čase a porovnání (interní benchmarking).

Měsíční statistiky

Měsíční statistiky poskytují detailní informaci o využívání BI v rámci měsíce ve formě tabulkových reportů nebo grafů, a to v detailu až na konkrétní den a hodinu.

a) Detailní měsíční report

Přehled o využívání BI v průběhu měsíce v detailu až na hodinu.  Ukazatele Počet uživatelů, Počet operací a Doba trvání operací jsou zobrazeny v tabulce pro každou hodinu v měsíci s možností filtrovat výstup výběrem období (měsíc, rok), kostky (measure grupy) a uživatele (skupiny uživatelů). Hodnoty ukazatelů jsou vizualizovány pomocí odstupňovaného zbarvení buněk tabulky, což uživateli umožňuje velmi rychlé získání potřebné informace.

b) Měsíční grafy

Grafický přehled  využívání BI v jednotlivých dnech měsíce. Ukazatele Počet uživatelů, Počet operací a Doba trvání operací jsou zobrazeny v grafu pro každý den v měsíci s možností filtrovat výstup výběrem období (měsíc, rok), kostky (measure grupy) a uživatele (skupiny uživatelů).

Průběhy

Skupina reportů Průběhy poskytuje v grafické formě informace o statistických trendech využívání BI v průběhu dne, týdne nebo měsíce za zvolené analyzované období.

a) Průběhy – Hodiny dne

Graficky znázorněné statistiky využívání BI v jednotlivých hodinách dne. Ukazatele Počet uživatelů, Počet operací a Doba trvání operací jsou zobrazeny v grafu pro každou hodinu v rámci dne s možností filtrovat výstup výběrem období (den, měsíc, rok), kostky (measure grupy) a uživatele (skupiny uživatelů).

b) Průběhy – Dny v týdnu

Graficky znázorněné statistiky využívání BI v jednotlivých dnech týdne. Ukazatele Počet uživatelů, Počet operací a Doba trvání operací jsou zobrazeny v grafu pro každý den týdne s možností filtrovat výstup výběrem období (týden, měsíc, rok),

Kostky (measure grupy) a uživatele (skupiny uživatelů).

c) Průběhy – Dny v měsíci

Graficky znázorněné statistiky využívání BI v jednotlivých dnech měsíce. Ukazatele Počet uživatelů, Počet operací a Doba trvání operací jsou zobrazeny v grafu pro každý den měsíce s možností filtrovat výstup výběrem období (měsíc, rok), kostky (measure grupy) a uživatele (skupiny uživatelů).

Porovnání (vnitrofiremní benchmarking)

Skupina reportů Porovnání poskytuje porovnání jednotlivých uživatelů nebo částí BI řešení z pohledu využívání BI v rámci zvoleného analyzovaného období.

a) Porovnání – Top uživatelé

Report zobrazuje top uživatele dle Počtu přístupů a Doby operací v tabulce a v grafu. Výstup je možné filtrovat výběrem období (Rok, Měsíc, Den, Hodina) a kostky (measure grupy).

b) Porovnání – Uživatelé

Porovnání vybraných uživatelů dle počtu přístupů a doby operací.  v tabulce a v grafu.  Výstup je možné filtrovat výběrem období (Rok, Měsíc, Den, Hodina) a kostky (measure grupy).

c) Porovnání – Využití kostek

Porovnání vybraných kostek (measure grup) dle počtu přístupů a doby operací v tabulce a v grafu.  Výstup je možné filtrovat výběrem období (Rok, Měsíc, Den, Hodina) a uživatele (skupiny uživatelů).

d) Porovnání – Měsíc a hodina

Grafické porovnání aktivity vybraných uživatelů v průběhu dne nebo měsíce. Report ukazuje, kdy jednotliví uživatelé přistupovali ke kostkám. Výstup je možné filtrovat výběrem období (Rok, Měsíc, Den) a kostky (measure grupy).

Příklady výstupů

Měsíční statistika –  Detailní měsíční report

stat

Lze sledovat unikátní počet uživatelů, počet přístupů a dobu operace v jednotlivých dnech měsíce. Pohled je provázán se slicery (průřezy), kde je možné vybírat z časové dimenze, kostky a jednotlivých uživatelů. Výsledkem je zjištění, který den v měsíci bylo ke kostce přihlášeno nejvíce unikátních uživatelů, kolik bylo přístupů a jak dlouho trvaly operace. Na obrázku níže je vidět, jak by mohl report vypadat.

PRŮBĚHY  –  DNY V TÝDNU

Untitled2

V tomto reportu  je možné sledovat průměrné hodnoty ukazatelů podle několika slicerů. Jedná se o slicer Čas s hierarchickým členěním až na kvartál, slicer Uživatel, Kostka a Hodina. Lze tedy zjistit, jaký byl průměrný počet uživatelů, jejich průměrná doba operace a průměrný počet přístupů do kostek v jednotlivých dnech týdne dle zvoleného času.

Untitled3POROVNÁNÍ  –  TOP  UŽIVATELÉ

Tento report ukazuje na uživatele (top 5), kteří mají nejvíce přístupů a nejdelší dobu operace do jednotlivých kostek v určitém časovém období.

Porovnání – Uživatelé

Untitled4

Tento pohled vyhodnocuje aktivitu uživatelů. Zelená buňka ukazuje na aktivitu uživatele v určitý den měsíce ve vybrané kostce (nebo ve více kostkách). Lze zjistit, který uživatel, který den v měsíci a v jaké kostce prováděl nějaké akce. Druhá tabulka je obdobná, ale místo dnů v měsíci je ve sloupcích určitá hodina. V této tabulce lze jít až na detail konkrétního dne.

Implementace

Implementaci ATM včetně napojení připravených reportů realizujeme do 1 týdne.

Po dohodě je možné standardní řešení ATM modifikovat, a to včetně reportů, nebo vytvořit reporty zcela dle požadavků zákazníka.