English Čeština

Social Intelligence

Social Intelligence

social intelligence

Poslední dobou vzrůstá stále více zájem o komunikaci pomocí veřejných sociálních sítí jako je  Facebook, Twitter, MySpace nebo LinkedIn. Jedná se o službu na internetu, která umožňuje vytvářet vlastní veřejně přístupné profily, pomocí kterých mohou registrovaní uživatelé mezi sebou sdílet různé informace, své názory, fotografie, videa a mimo jiné i provozovat ,,chat“. Chat umožňuje buďto dvěma nebo i více lidem či skupinám jednodušší a rychlejší způsob komunikace oproti osobnímu kontaktu.

Vzhledem k bezpečnosti dat není ale takovýto způsob vždy optimální, a proto firmy začínají hledat podobný způsob komunikace. Vznikají sociální sítě uvnitř organizací, neboli vnitropodnikové sociální sítě. V těchto sítích je podobné prostředí jako ve veřejných sociálních sítích. Vyskytuje se zde ,,zeď“, na kterou mohou uživatelé psát své názory, a ostatní spolupracovníci napříč všemi odděleními či úrovněmi řízení na ně mohou reagovat a pustit se případně i do diskuze. Kromě sdílení informací je možné i sdílení fotografií, videí a v neposlední řadě interní ,,instant messaging“, který umožňuje komunikaci na bázi chatu. Jádro Social Intelligence, leží tedy ve využití informací z prostředí sociálních sítí. Informací o tom, jak uživatelé přemýšlí, co chtějí a jak tyto potřeby využít pro dosažení cílů organizace.

V tomto ohledu jsme schopni Vám navrhnout komunikační procesy uvnitř BI systému tak, aby se ke každé kompetentní osobě dostaly informace, které jsou pro ni podstatné.  Na Social Intelligence se dá nahlížet ze dvou úhlů pohledu, a to:

1.   Komunikace v rámci BI uvnitř firmy

Námi naimplementované řešení je založeno hlavně na dvou pilířích, jakými jsou komunikace a sdílení informací. Vedení tak může komunikovat mezi sebou nebo se svými podřízenými o aktuálních hodnotách KPI, která jsou vyprodukována systémem, a dohodnout se na dalším postupu. Výhodami tohoto přístupu k vnitrofiremní komunikaci jsou:

 • Notifikace o přijatých zprávách v rámci ,,instant messaging“.
 • Integrace v dashboardech.
 • Pomáhá při firemním rozhodování.
 • Nadefinování vztahů mezi uživateli.
 • Tvorba úkolů, plánování činností a jejich kontrola.
 • Sdílení informací, videí či fotografií.

2.   Analýza informací, roztřídění nestrukturovaných dat ve:

a)    vnitropodnikové sociální síti

Jedním z podkladů pro firemní rozhodování je pro management firmy i zpětná vazba od všech jeho částí, ať se jedná o manažera, vedoucího jednotlivých oddělení, řadové pracovníky. Získávání zpětné vazby od každého zaměstnance by byl velmi náročný i nákladný proces. Existuje zde způsob, jak informace získat v poměru cena/efekt co nejjednodušeji, a to implementací vnitropodnikové sociální sítě. V rámci této sítě lze sbírat informace o chování a jednání jednotlivých členů a skupin napříč celou organizací. Tyto informace Vám umožní pozorovat chování organizace jako celku v souvislostech a rovněž využít větší potenciál všech zaměstnanců. Mezi výhody vnitropodnikové sociální sítě patří:

 • social intelligenceZpětná vazba a případné podněty pro lepší vedení firmy čí řízení.
 • Nastavení notifikace.
 • Zapojení do komunikace firmy jako celku.
 • Sdílení informací, videí či fotografií napříč celou organizací.
 • Využití potenciálu a tvořivosti všech zaměstnanců.
 • Podpora a motivace zaměstnanců skrze sociální sítě.
 • Zvýšení výkonu a produktivity zaměstnanců.
 • Organizační ,,brainstorming“.
 • Plánování obsahu na Vaší síti.
 • Rychlejší a příjemnější práce v designově přívětivém prostředí.
 • Můžete ihned reagovat na dané dotazy a témata.
 • Vyhodnocování výsledků obsahu na sociální síti.

b)   veřejné sociální síti

Na internetu je v dnešní době obrovské množství neutříděných dat, která mají nepředstavitelný potenciál pro Vaše podnikání. Je mnoho možností, jak se k těmto datům dostat a pracovat s nimi. Jedním z aktuálních těžišť dat o možných budoucích zákaznících tvoří veřejné sociální sítě, na kterých jsou shromažďovány informace o spotřebitelích, kteří je tam ukládají osobně. Získáním přístupu k tomuto uložišti je pro firmy velice cenné. Vzhledem k tomu, že informace nejsou nijak utříděné, je potřeba ještě ,,pomocný filtr“, který daná data roztřídí do jasné struktury, se kterou je možno posléze dále pracovat. Strukturovaná data pak slouží jako podklad pro provádění analýz, reporting a vyhodnocování výsledků. Tato data pak budou podkladem pro firemní strategii a rovněž umožní nahlédnout na fungování značné části trhu v souvislostech. Předností veřejných sociálních sítí je:

 • social intelligencePřevedení dat na strukturovaná.
 • Vyhodnocování obsahu získaných dat.
 • Přiřazení významu daným informacím.
 • Přehled souvislostí a znalost fungování značné části trhu.
 • Získání konkurenční výhody a porovnání konkurence.
 • Zjištění potřeb zákazníků.
 • Podklad pro efektivnější firemní strategii.