English Čeština

Řekli o nás

V této sekci bychom rádi citovali některé z našich klientů:

mountfield „Jsem ráda, že již máme v Moutfieldu k dispozici jednotné a strukturované informace, které slouží těm, kteří je pro své rozhodování potřebují. Bylo mi ctí podílet se na vedení projektu takového rozsahu za firmu Mountfield a spolupracovat s firmou Ambica.”Jana Moravová, ředitelka technické divize, Mountfield a. s.
„Společnost AMBICA s.r.o. realizovala pro Mountfield a.s. dodávku softwarových nástrojů a služeb vedoucí k realizaci a podpoře provozu datového skladu, včetně analytických nástrojů a výstupů pro rozhodovací a manažerské procesy. Předmětem dodávky bylo rozsáhlé Business Intelligence řešení podporující základní firemní procesy, které je zastřešeno přehledy výkonnostních metrik (scorecards) s klíčovými ukazateli výkonu (KPIs). Součástí řešení je konsolidovaný datový sklad pro Mountfield a.s. a Mountfield SK, s.r.o., datové pumpy pro jeho aktualizaci daty z různorodých primárních zdrojů, datová tržiště pro jednotlivé firemní procesy včetně ekonomiky a systém reportů, analytických pohledů a interaktivních manažerských panelů. Celé řešení je realizováno na platformě Microsoft Business Intelligence s využitím technologií SQL Server 2008 R2, Office 2010 a SharePoint 2010.”Marek Filipovský, ředitel technické divize, Mountfield a. s.
„Nyní se plánovacího procesu mohou účastnit všichni kompetentní zaměstnanci. Systém podporuje kooperaci více uživatelů, což umožňuje paralelní práci a zrychlení celého plánovacího procesu včetně průběžných změn. Řada užitečných funkcionalit, které máme v systému k dispozici, významně zefektivňuje celý proces plánování.”Josef Szylar, ekonomický náměstek, JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
„Výsledkem prvotní relativně krátké implementace byla sada datových kostek, která umožňuje pohledy na všechny klíčové procesy ve firmě a usnadňuje orientaci managementu všech úrovní. Systém přináší kvalitní podklady pro rozhodování, pro kontrolu plnění cílů společnosti, pro koncernový reporting, pro podrobné analýzy výsledků i problematických míst. Systém je natolik flexibilní, že umožňuje snadno tvořit uživatelské pohledy, spojovat data z různých oblastí.”Pavel Zedníček, finanční ředitel a jednatel, Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s r.o.
„Jako dodavatel řešení byla vybrána společnost AMBICA, která jako jediná nabízela „hotový“ MIS nad IS Navision. Kromě připraveného produktového řešení se AMBICA prokázala znalostí klíčových technologií a reálnými praktickými zkušenostmi z několika realizovaných projektů. Požadavkem naší společnosti byla rychlá a profesionální implementace. Tento požadavek byl firmou AMBICA beze zbytku splněn. Nasazení několika týmů umožnilo realizovat více oblastí současně. Převážná část řešení byla předána uživatelům již do 3 měsíců od zahájení prací, zbývající část řešení byla dokončena podle harmonogramu projektu.”Petr Valenta, ředitel IT, Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s r.o.
„Konica Minolta nejen prodává či pronajímá komplexní tisková řešení, ale zajišťuje i jejich poprodejní podporu a servis. V oblasti manažerských informací je tak největší důraz kladen právě na analýzy těchto klíčových procesů. Proto jsou oblasti Prodej a Servis také nejdůležitějšími součástmi BI řešení. To zahrnuje ještě oblasti Finance, Pohledávky, Závazky, Nákup, Zásoby. Při řešení byla implementována celá řada specifik společnosti Konica Minolta, například prodej tzv. „setů“. Celé řešení je vybudováno na platformě Microsoft, z původně využívané technologie MS SQL Server 2000 provedla AMBICA v roce 2011 migraci na SQL Server 2008 R2. Současně byly na základě změny obchodních pravidel inovovány některé stěžejní algoritmy, např. výpočet provizí pro obchodní zástupce.”Miroslav Drbal, manažer IT, Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s r.o.
gity „Společnost AMBICA nám poskytla moderní řešení na platformě standardních produktů bez nutnosti významných investic do nových technologií. Její představitelé jednali od počátku přípravy kontaktu přes jeho realizaci s profesionálním přístupem s přesným plněním dohodnutého harmonogramu. Započali jsme tímto vzájemnou spolupráci v budování MIS a vstupujeme do druhé etapy realizace zaměřené na projektový controlling. Dodané řešení je pro nás významným přínosem v řízení společnosti a posunuje nás v jeho dalším rozvoji k plnění strategických cílů.”Jan Nedvěd, výkonný ředitel a místopředseda představenstva, GiTy, a.s.
„Hlavním cílem projektu „Nákladový controlling“ skupiny PROFIREAL Group je zvýšení efektivnosti vynaložených finančních prostředků a zvýšení konkurenceschopnosti společností skupiny na trhu. Instrumentem pro získání relevantních manažerských informací bylo zvoleno softwarové řešení MIS a s tím spojené zavedení vnitropodnikových procesů založených na práci s daty poskytovanými prostřednictvím MIS. Dále pak nákladovým managementem založeným na stanovení odpovědnosti a ukazatelů hospodárnosti na všech úrovních organizačních článků všech společností skupiny. Dalšími cíli je zvýšení uživatelské přívětivosti prostředí pro Top management a dílčí restrukturalizace způsobená praktickými poznatky a požadavky.”David Říha, Financial Analyst for CE – Senior, PROFI CREDIT Czech, a.s.
delvita „Správná data jsou jako duchové : Každý o nich mluví, ale kdo je kdy viděl? Jistě jste se všichni v praxi na IT setkali s tím, že každé oddělení ve firmě si vytváří své reporty, protože každý má nejlepší a nejvěrohodnější zdroje dat. Problém však vždy nastává při srovnávání výsledků z těchto různých reportů, protože se nikdy neshodují. Následují pak dlouhé debaty a porovnávání dat, aby každý dokázal, že „Náš report“ je lepší než „Váš report“. Ideálním řešením v takovém případě je pořídit si vhodný datový sklad a všechno okolo vyhodit a zakázat. Se stejným problémem „přereportováno“ jsme se potýkali i my. Další problémy single řešení jednotlivců je velký nárůst dat na lokální úrovni analytiků, komplikovaný přístup ke zdrojům dat a zdlouhavé a nepřesné zpracování. Zavedením datového skladu se vyřeší mnoho problémů, vyčistí se data, zpřesní se analýzy, uživatelům se předloží vysoce komfortní řešení s možností okamžitého přístupu k datům. Během velmi krátké doby předala firma AMBICA profesionální řešení datového skladu, bez kterého by se dnes uživatelé a analytici ve firmě vůbec neobešli.”Ivan Vydra, IT Development Manager, DELVITA, a.s.
„Prioritou společnosti ASKO (předního distributora a prodejce dřeva a výrobků ze dřeva) bylo podpořit reporting a provádění ad-hoc analýz v uživatelsky přívětivém prostředí. Řešení realizované společností AMBICA vychází z tradičního konceptu BI s datovým skladem a OLAP vrstvou. Datový sklad slouží ve společnosti ASKO k integraci dat z více datových zdrojů (například transakční data v primárním informačním systému Helios Green a obchodní plány udržované v prostředí Excel) s možností sledování ukazatelů z různých procesních oblastí (finance a saldokonto, prodej, nákup a skladová evidence). Uživatelé mohou k datům přistupovat prostřednictvím nástrojů ProClarity Analytics Platform. Informace jsou lehce a okamžitě dostupné a jsou předkládány ve snadno srozumitelné formě v grafickém prostředí.
Řešení je realizováno na platformě Microsoft Business Intelligence s využitím SQL Server 2008.”
Zdeněk Zvoneček, finanční ředitel, ASKO a.s.
metal „Společnost AMBICA s.r.o. realizovala pro Zdravotní pojišťovnu METAL ALIANCE dodávku BI řešení včetně datového skladu, analytických nástrojů a výstupů pro rozhodovací a manažerské procesy. Realizaci BI zahájila výdajová část, tj. fakturace a vykázaná péče. Na ni navázala analýza kmene pojištěnců a realizace dalších oblastí, kterými jsou poplatky/doplatky a příjmy pojistného. Uživatelé dostali k dispozici multidimenzionální analytický prostor s celou řadou analytických podpor a s možností tvorby vlastních vypočtených ukazatelů a výstupů. Základem řešení je datový sklad na SQL Server 2008 R2 s OLAP krychlemi a využití ProClarity Analytics Platform jako nástroje pro analýzy a reporting ve webovém rozhraní.”Jaroslav Sokol, manažer IT, Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
„Součástí BI řešení, které realizovala společnost AMBICA, je i provizní systém. Ten definuje a vyhodnocuje motivační kritéria pro každou skupinu pracovníků obchodníky, regionální manažery, vedoucí obchodních center i řadové pracovníky. Podle jejich plnění se odvíjí i odměňování zaměstnanců. Do datového skladu jsou shromážděna data z různých zdrojů a jsou transformována do podoby OLAP kostek. Díky sadě jednotných reportů s ošetřenými přístupovými právy má každý zainteresovaný uživatel vždy dostupnou informaci o dosažených aktuálních výsledcích. Řešení pokrývá informační potřeby různých typů uživatelů na různých úrovních hierarchie společnosti, z nichž každý má omezen přístup jen na ty části systému, které ke své práci potřebuje.”Jiří Chromčák, manažer IT, Coleman S.I., a.s.